دکتر محمد دهقان:

سخنان نسنجیده، چراغ سبزی به تروریست ها

نسخه قابل چاپ
گروه مطالب از نگاه دیگران / شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۶ / 0 نظر

حضور ترامپ در منطقه و تعامل با عربستان، چهره منفور آن ها را در ســطح بین المللی بیشتر از گذشته مخدوش کرد زیرا آن ها با کشوری دست دوســتی دادند که از حقوق بشر هیچ بویی نبرده است و کارنامه سیاهی از خود در این زمینه بر جای گذاشته است.

قدس آنلاین - حضور ترامپ در منطقه و تعامل با عربستان،  چهره منفور آن ها را در ســطح بین المللی بیشتر از گذشته مخدوش کرد زیرا آن ها با کشوری دست دوســتی دادند که از حقوق بشر هیچ بویی نبرده است و کارنامه سیاهی از خود در این زمینه بر جای گذاشته است. مفتضحانه اســت که کار آمریــکا که روزی مدعی دفاع از حقوق بشــر بــود، به جایی رسیده است که دموکراسی را با پول معاوضه می کند. اما این سؤال ممکن است در اذهان مردم شکل گرفته باشد که جریان تکفیری که سال هاست در منطقه مشغول به فعالیت و جنگ و درگیری است چرا در این برهه از زمان به کشــور و به دو مکان برجسته حمله کرد. بدون تردید علت اصلی که دشــمنان طمع کردنــد و برای ضربــه زدن به امنیت کشــور اقدام کردند، رفتارهــای منفعلانه و ساختارشکنانه برخی از مسئولان به خصوص در زمان انتخابات اســت که با بیان برخی از مواضع که به نحوی نشــان از عقب نشینی در برخی از زمینه ها بود، ســبب شد که این تصور در ذهن دشــمنان نظام ایجاد شود که استحکام امنیت کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد، به طوری کــه با رفتار بی رحمانه و با اهداف انتخاباتی، نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی را به بــاد اهانت، توهین و تحقیــر گرفتند و آن ها را به دلیل مهار موج تروریســت در دهه ۶۰ قاتل و مخالف آزادی خطاب کردند. حمله به خانه ملت ناشــی از ســخنان و اقداماتی است که با شدت هرچه تمام تر علیه خادم ترین نیروهای حافظ امنیت کشور از تریبون ها و بلندگوهای رسمی کشور در چند ماه اخیر صــورت گرفت. به عبارتی رفتارهای نادرست و چراغ سبزی که خواسته یا ناخواسته به دشمنان داده شد سبب گردید که نشانی اشتباه به دشمنان داده شود و تلقی غلطی برای آنان ایجاد کنــد تا این زمان را بهترین موقع برای حملات تروریستی خود انتخاب کنند. اما عدم دستیابی به اهدافی که دشمنان برای این حملات تروریستی در نظر گرفته بودند بــه آن ها این واقعیت را تفهیم کرد که اســتحکام امنیتی ایران فراتر از یک جریان سیاسی اســت و گواه بر این ادعا این است که در شرایطی که اطراف ایران را جنگ و آشوب گرفته اســت ایران جزو امن ترین کشورهای دنیاســت. به هر حال این حادثه تروریستی نتایجی را برای کشور در پی دارد که لازم است مورد بررسی قرار گیرد: ۱ -مبــارزه با تکفیری ها و وهابی ها باید به صورت جدی در کشــور صــورت گیرد و به آن ها اجازه داده نشــود که بدون دغدغه در کشور رفت و آمد داشته باشند. ۲ -دولــت دوازدهــم باید در ســطح وزیر اطلاعات تغییرات جدی انجام دهد و شخصی را انتخاب کند که مشی و شأن امنیتی داشته باشــد و به فراخور موضوعات پاســخگوی مسائل باشد. ۳ -امنیت خارج از مرزها زمینه امنیت داخلی کشور را تأمین می کند و تأمین امنیت کشور تا حدود زیادی وابسته به خارج از مرزهاست، به طوری که با اقتدار سپاه کانون تروریست ها در عراق و ســوریه دچار اختلال و به سمت نابودی پیش رفت و سبب شده است داعشی که ادعا داشت در این کشورها دولت تشکیل خواهد داد، اکنون حتی آن پایگاه های خود را هم از دست داده است. بدون تردید سپاه در هر مکانی که حضور پیدا کرده آن منطقه به محل امنی تبدیل شــده است و در مورد مبارزه با تکفیری ها در داخل کشور نیز سپاه باید به صورت جدی در کنار وزارت اطلاعات وارد شــود و ریشه آن ها را بخشکاند. از طرفی آمریکا می داند که سپاه پاسداران و نیــروی قدس مهم ترین نیروی مبارزه با تروریســت ها در منطقه اســت و درصدد است با تحریم آنها با داعش همراهی کند. در صورتی که ســپاه و نیروی قدس، خط قرمز مردم ایران هستند و هرگونه تحریم و بی احترامی به آن ها با پاسخ کوبنده ای از ســوی مردم و بخصوص مجلس مواجه خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?v=1413

ارسال نظر

لطفا عدد تصویر را در کادر مقابل وارد کنید.