دست مریزاد به قوه قضاییه!!

    ادامه بدهید که مردم منتظر محاکمات بزرگتری هستند زور #قانون قطعا به زر و زور دانه درشتها می‌چربد.

  • دست مریزاد به قوه قضاییه!!