تضمین بی ضمانت

    بزرگترین دروغ تاریخ آن بود که گفتند: امضاء فردی معلوم الحال نظیر جان کری تضمینی است بر روند اجرای #برجام

  • تضمین بی ضمانت