در جمع دانشجویان

    نشست صمیمی و پرسش و پاسخ با جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام رضا.ع ـ مشهد مقدس

  • در جمع دانشجویان
  • در جمع دانشجویان
  • در جمع دانشجویان
  • در جمع دانشجویان
  • در جمع دانشجویان