مدرسه علمیه سیادت (پرسش و پاسخ)

    حضور در جمع طلاب مدرسه علمیه سیادت : 1- سخنرانی و تبیین مسائل روز کشور ، 2 - پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی

  • مدرسه علمیه سیادت (پرسش و پاسخ)
  • مدرسه علمیه سیادت (پرسش و پاسخ)
  • مدرسه علمیه سیادت (پرسش و پاسخ)