مدرسه علمیه سیادت

    حضور در جمع طلاب مدرسه علمیه سیادت ـ مشهد مقدس سخنرانی و تبیین مسائل روز کشور پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی

  • مدرسه علمیه سیادت
  • مدرسه علمیه سیادت
  • مدرسه علمیه سیادت