دانشگاه غیر انتقاعی اسرار (پرسش و پاسخ دانشجویی )

    حضور در جمع مدیران و دانشجویان دانشگاه اسرار : 1 - گفتگو با مدیران و دریافت پیشنهادات اصلاح برخی قوانین ، 2 - سخنرانی و تبیین مسایل روز کشور ، 3 - پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی

  • دانشگاه غیر انتقاعی اسرار (پرسش و پاسخ دانشجویی )
  • دانشگاه غیر انتقاعی اسرار (پرسش و پاسخ دانشجویی )
  • دانشگاه غیر انتقاعی اسرار (پرسش و پاسخ دانشجویی )
  • دانشگاه غیر انتقاعی اسرار (پرسش و پاسخ دانشجویی )
  • دانشگاه غیر انتقاعی اسرار (پرسش و پاسخ دانشجویی )
  • دانشگاه غیر انتقاعی اسرار (پرسش و پاسخ دانشجویی )