دانشگاه اسرار مشهد مقدس

    حضور در جمع مدیران و دانشجویان دانشگاه اسرار ـ مشهد مقدس گفتگو با مدیران و دریافت پیشنهادات اصلاح برخی قوانین سخنرانی و تبیین مسایل روز کشور پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی

  • دانشگاه اسرار مشهد مقدس
  • دانشگاه اسرار مشهد مقدس
  • دانشگاه اسرار مشهد مقدس
  • دانشگاه اسرار مشهد مقدس
  • دانشگاه اسرار مشهد مقدس
  • دانشگاه اسرار مشهد مقدس