دیدار با مسئول تشکل های دانشگاه رضوی (حرم مطهر)

    دیدار صمیمانه و بازدید از سنگر شهدایی تشکل های دانشجویی دانشگاه رضوی حرم مطهر و بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات و مرور فعالیت های ترویجی و تبلیغی در خصوص امور فرهنگی ، دانشجویی و شهدای دانشگاه .

  • دیدار با مسئول تشکل های دانشگاه رضوی (حرم مطهر)
  • دیدار با مسئول تشکل های دانشگاه رضوی (حرم مطهر)
  • دیدار با مسئول تشکل های دانشگاه رضوی (حرم مطهر)
  • دیدار با مسئول تشکل های دانشگاه رضوی (حرم مطهر)