دانشگاه علوم اسلامی رضوی

    جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور سردار کریمی، در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار گردید.

  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی