شهرک صنعتی گلبهار

  حضور سردار کریمی قدوسی در شهرک صنعتی گلبهار و بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت استان

 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار
 • شهرک صنعتی گلبهار