سخنرانی در جمع اهالی منطقه خیام شمالی (مسجد الغدیر)

    جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع نمازگزاران و مردم منطقه خیام شمالی مشهد مقدس - مسجد الغدیر، سال 1396

  • سخنرانی در جمع اهالی منطقه خیام شمالی (مسجد الغدیر)
  • سخنرانی در جمع اهالی منطقه خیام شمالی (مسجد الغدیر)
  • سخنرانی در جمع اهالی منطقه خیام شمالی (مسجد الغدیر)
  • سخنرانی در جمع اهالی منطقه خیام شمالی (مسجد الغدیر)
  • سخنرانی در جمع اهالی منطقه خیام شمالی (مسجد الغدیر)
  • سخنرانی در جمع اهالی منطقه خیام شمالی (مسجد الغدیر)
  • سخنرانی در جمع اهالی منطقه خیام شمالی (مسجد الغدیر)