بازدید از پایانه مسافربری

    بازدید سردار کریمی از پایانه مسافربری مشهد مقدس و بررسی روند خدمت رسانی به زئران حریم مقدس رضوی