شهرک صنعتی خراسان رضوی

    بازدید سردار کریمی قدوسی از شهرک صنعتی استان خراسان رضوی