بازدید از خانه ملک

    بازدید سردار کریمی قدوسی، از خانه ملک و دیدار با هنرمندان مشهد مقدس _ بهار ۹۷