بسیج طلاب و روحانیون مشهد مقدس (سخنرانی بصیرتی )

    حضور جواد کریمی قدوسی در جمع طلاب و روحانیون بسیج مشهد مقدس

  • بسیج طلاب و روحانیون مشهد مقدس (سخنرانی بصیرتی )
  • بسیج طلاب و روحانیون مشهد مقدس (سخنرانی بصیرتی )
  • بسیج طلاب و روحانیون مشهد مقدس (سخنرانی بصیرتی )