انجمن اسلامی مهندسین مشهد

    جلسه پرسش و پاسخ در جمع انجمن اسلامی مهندسین مشهد مقدس - مرداد 97