همه چیز می توانیم تولید کنیم.

۱۳۹۶/۱/۲۱

همه چیز می توانیم تولید کنیم. اینها به سیاست و مدیریت وابسته است.

لینک کوتاه مطلب: http://j-karimi.ir/?a=42